Viden til fagfolk

Nedenfor finder du information omkring forløbet, når en borger er på krisecenter.

Om Hellerup Krisecenter
Hellerup Krisecenter er et midlertidigt botilbud jf. Servicelovens §109.
Krisecentret er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Huset er ejet af Forældrefonden.


Information ved indflytning
Ved indskrivning af en kvinde og eventuelle børn, fremsendes et takstbrev til kvindens hjemkommune, med orientering om indskrivningen, grundlaget herfor samt øvrige informationer omkring det videre forløb.
Der takseres ikke for medindskrevne børn, men der fremsendes en underretning til de sociale myndigheder om, at et barn har taget ophold på krisecenter med sin mor.
OBS: Med udgangspunkt i barnets tarv og muligheden for et godt børne- og ungdomsliv, anbefales det kraftigt, at såfremt et barn er fyldt 12 år, indskrives det på eget værelse. Der vil i disse tilfælde blive takseret dobbelt. Ligeledes vurderes det løbende, afhængig af hvilke behov der ses hos familien, hvorvidt en familie med flere børn, ligeledes har behov for dobbeltværelse. Der vil ligeledes i disse tilfælde blive takseret dobbelt.

Opholdsbetaling

Hellerup Krisecenter er takstfinansieret, og der vil blive fremsendt en regning for kvinden og eventuelle børns ophold til hjemkommunen. Prisen for opholdet fremgår af Tilbudsportalen, og udgør pr. 01.01.2023 2.371,- pr. døgn. Hjemkommunen er berettiget til statsrefusion svarende til 50 % af takstbetalingen. Hjemkommunen forestår at fastsætte og opkræve egenbetaling hos borgeren.

Opholdsplaner
Hellerup Krisecenter udarbejder hhv. en socialfaglig og en pædagogisk opholdsplan for krisecentrets beboere.
Med henblik på en koordinering af indsatsen for kvinden, og om ønskeligt kan den socialfaglige opholdsplan, indgå i den kommunale handleplan, som jf. SEL §141 skal tilbydes kvinder på krisecenter.
Under opholdet vil personalet løbende rådgive samt hjælpe kvinden ift. mulige socialfaglige problemstillinger. Dette blandt andet i form at hjælp til forsørgelse, boligopskrivning, gæld mv. samt kontakt til diverse instanser, herunder hjemkommune, Familieretshuset, jobcenter, institution, uddannelsesinstitution mv.
Ligeledes vil kvinden og eventuelle børn have samtaler med personalet om bearbejdelse af volden, trivsel, forældrerolle mv.

Sagsbehandlermøder og løbende kontakt
På Hellerup Krisecenter ønsker vi et tæt samarbejde omkring kvinden og de eventuelle børn, idet vi mener, at dette sikrer den mest sammenhængende indsats. 
Når kvinden og eventuelle børn indskrives, tildeles kvinden en §109-sagsbehandler. Denne skal forestå kvinden under indskrivningen, og personalet vil løbende være i kontakt med samt orientere denne omkring opholdet. Der vil ligeledes afholdes sagsbehandlermøder mhp. løbende at afdække kvindens behov, samt socialfaglige udfordringer og handle herpå.
Såfremt der ikke er en åben sag ved socialforvaltningen omkring børnene, så åbnes en sådan via underretningen, og børnene tildeles dermed en børnesagsbehandler. Der vil ligeledes løbende være kontakt og orientering omkring børnenes ophold på krisecentret. Ligeledes vil børnenes trivsel og eventuelle udfordringer løbende drøftes og arbejdes på i samarbejde med børnesagsbehandleren.

Psykolog
Kvinder og børn som tager ophold på et krisecenter har jf. SEL §109, stk. 8 og stk. 9 ret til op til 10 psykologsamtaler med en autoriseret psykolog - under eller i forlængelse af deres ophold - for bearbejdelse af den vold, de har været udsat for samt været vidende til.
På Hellerup Krisecenter har vi et formaliseret samarbejde med eksterne psykologer med stor voldsfaglighed, som har mulighed for at varetage opgaven, såfremt det ønskes.
I de tilfælde, hvor det ikke anses som værende i barnets tarv qua dets alder at deltage i psykologsamtaler, ønskes en dialog med sagsbehandler omkring andre muligheder for bearbejdelse af volden for barnet. Dette kan eksempelvis være i form af Sandplay-terapi.

I forhold til afregning for psykologsamtaler, vil krisecentrets personale rette henvendelse til kvindens sagsbehandler for afklaring og betalingsoplysninger, såfremt kvinden ønsker at benytte sig af tilbuddet. I disse tilfælde vil krisecentret bede sagsbehandleren om hjemkommunens EAN-nummer, samt mail hvortil psykologen kan fremsende regningen.

Boligsøgning
Hellerup Krisecenter er et midlertidigt botilbud, hvorfor man kun kan bo her for en periode. Dette betyder, at personalet på krisecentret umiddelbart efter indskrivning af kvinden og de eventuelle børn, vil hjælpe kvinden med at blive skrevet op i mindst to boligselskaber. Der vil løbende være fokus på opskrivninger, mulighed for udvidelse af søgeområde og eventuelle boligtilbud. Ligeledes vil der løbende være dialog med §109-sagsbehandleren omkring kvindens boligsituation.

Koordinerende rådgiver
Når en kvinde og eventuelle børns ophold på krisecenter er ved at være ved vejs ende, og der er et andet boligtilbud til dem, tilbyder personalet at kontakte tilflytningskommunen for opstart af koordinerende rådgiver, såfremt kvinden ønsker dette.
Lovgrundlaget herfor lyder som følgende jf. SEL §109, stk. 7: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde indledende og koordinerende støtte og vejledning til kvinder på boformer efter denne bestemmelse. Den indledende rådgivning skal iværksættes så tidligt som muligt efter orientering om optagelse i boformen og skal introducere kvinden til den koordinerende rådgivning samt skabe kontakt mellem kvinden og en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning. Den koordinerende rådgivning gives i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. og skal understøtte de enkelte dele i kommunalbestyrelsens øvrige tilbud. Rådgivningen iværksættes senest, når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og gives indtil kvinden og eventuelle børn er etableret i egen bolig".

Efterværn
Efter endt krisecenterophold tilbydes kvinden efterværnsopkald og/eller efterværnsbesøg i det omfang det er muligt, og som kvinden har behov for. Dette med henblik på at følge op på kvinden og de eventuelle børns liv og trivsel efter krisecentretopholdet. Dette aftales individuelt med kvinden inden fraflytning.