Afregning

Psykologen afregner direkte med Kommunen.

Afregning
I forbindelse med opstart af behandlingsforløb, vil krisecenterets eksterne psykolog tage kontakt til hjemkommunen for at aftale nærmere omkring afregning af psykologtimer. Dette foregår direkte mellem kvindens hjemkommune og psykologen.

Lovens ordlyd - Serviceloven § 109 stk. 5

"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde psykologbehandling til alle børn, som ledsager moderen under dennes ophold i boformer efter dennes bestemmelse.

Behandlingen skal have et omfang på mindst fire timer og op til ti timer afhængig af barnets behov. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog.

Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets længde. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf."